کاشی تبریز مدل آنالیا Analia

تماس بگیرید

اطلاعات:

توضیحات

 سرامیک تبریز مدل آنالیا  Analia همراه با قیمت و جزئیات

قیمت سایز 60×20 هر مترمربع  : 38400 تومان

 

سرامیک آنالیا سفید analia-white-20x60

سرامیک آنالیا سفید

                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    


قیمت سایز 60×20هر متر مربع : 42710 تومان

سرامیک آنالیا آبی analia-blue-20x60

سرامیک آنالیا آبی

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

           


 قیمت سایز 60×20هر مترمربع  :42710 تومان

سرامیک آنالیا طوسی روشن analia-light-gray-20x60

سرامیک آنالیا طوسی روشن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 قیمت سایز 60×20 هر مترمربع  : 42710 تومان

سرامیک آنالیا طوسی تیره analia-dark-gray-20x60

سرامیک آنالیا طوسی تیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   


 قیمت سایز (20×60) هر عدد : 48360 تومان

سرامیک آنالیا دکور قالبدار analia-relief-decor-20x60

سرامیک آنالیا دکور قالبدار

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                         

 


قیمت سایز 60×20هر مترمربع  : 48360 تومان

سرامیک آنالیا دکور قالبدار طوسی تیرهanalia-dark-gray-relief-decor-20x60

سرامیک آنالیا دکور قالبدار طوسی تیره

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

           


 قیمت سایز 60×20هر مترمربع  :48360  تومان

سرامیک آنالیا دکور قالبدار آبی analia-blue-relief-decor-20x60

سرامیک آنالیا دکور قالبدار آبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 قیمت سایز 60×20 هر مترطول : 14340 تومان

حاشیه آنالیا سفید annalia-white-border 2x60

حاشیه آنالیا سفید 2×60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   


 قیمت سایز (20×60) هر متر طول : 14340 تومان

حاشیه آنالیا طوسی تیره annalia-dark-gray-border-2x602x60

حاشیه آنالیا طوسی تیره 2×60

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                         

 


قیمت سایز (15×15) هر عدد : 10680 تومان

 

کاشی آنالیا دکور قالبدار analia-dark-gray-relief-decor-15x15

کاشی آنالیا دکور قالبدار طوسی تیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 قیمت سایز 15×15هرعدد : 10680 تومان

کاشی آنالیا

کاشی آنالیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   


 قیمت سایز (15×15) هر عدد : 10680 تومان

کاشی آنالیا دکور

کاشی آنالیا دکور

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                         

 


 قیمت سایز (30×30) هر متر  : 53540 تومان

سرامیک لیمیتد طرح چوب limited-wood-30x30

سرامیک لیمیتد طرح چوب

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                         

 


     

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید